test, Kurikulum, MÜƏLLİM
01 noyabr 2016
7941

Kurikulumdan 20 TEST


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş
 

Kurikulumdan 20 TEST

 

1. Qiymətləndirmə standartları dedikdə nə başa düşülür?
  a) Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir   
   b) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsidir.
   c) Fərdin, dövlət və cəmiyyətin dəyişən tələbatlarının nəzərə alınmasıdır
    d) Təhsilin məzmunu komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla əlaqələndirilməsidr.

   2.  Konstruktivizm nəzəriyyəsində kim əsas götürülür ?
   a) Müəllim
   b) Şagird
   c) Heç biri 
   d) Hər ikisi

  3. Fəal təlimin psixoloji mexanizmlərindən biri yalnış verilib:
   a) Problemi şəraitin yaradılması
   b) Şagird-tədqiqatçı,müəllim-fasilitator,bələdçi
   c) Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi
    d) Psixoloji dəstəyin göstərilməməsi

  4. Verilənlər Fəal təlimin psixoloji mexanizmlərindən hansına aiddir?
   1. Sizin ən zaəif şagirdiniz təlimdə nə zaman fəallaşır?
    2. Deməli ,öyrənmə (idrak) fəallığını yaratmaq üçün nə etmək lazımdır?
   3.Nə üçün məhz problemin qoyulması vacibdir?
  4. Problemi necə yaratmaq olar?
  5. Problemin daha hansı xusiyyətləri idrak fəallığı yaradır?

  6.Problem yaranandan sonra təlimdə nə baş verir?
   a) Problemli şəraitin yaradılması
   b) Şagird-tədqiqatçı, müəllim-fasilitator , bələdçi
  c) Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi
  d) Psixoloji dəstəyin göstərilməməsi

  5.  Nə üçün məhz problemin qoyulması vacibdir?
   a) Problemin qoyulması nəticəsində ziddiyyəti həll etmək tələbatı yaranır və bu birbaşa təfəkkürü oyadır, problem həll etməyə vadar edir bu da öz növbəsində idrak fəallığını yaradır
  b) Problemi yaratmaq üçün ziddiyyət və bu ziddiyyətin həlli üçün məlumat qıtlığı olmalıdır
  c) Problem cəlbedici, maraqlı düşündürücü olmalı, müxtəlif fikirlər yaratmalı, müstəqil tədqiq   edilməsi mümkün olmaqla şagirdərin öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirməyə imkan verən və onların imkanlarına , səviyyəsinə uyğun olmalı , eyni zamanda asan olmamalıdır
   d)Problemin həlli üçün müxtəlif fərziyyələr təklif olunur

 6. Problemi necə yaratmaq olar?
  a) Problemin qoyulması nəticəsində ziddiyyəti həll etmək tələbatı yaranır və bu birbaşa təfəkkürü oyadır , problem həll etməyə vadar edirbu da öz növbəsində idrak fəallığını yaradır
 b) Problemi yaratmaq üçün ziddiyyət və bu ziddiyyətin həlli üçün məlumat qıtlığı olmalıdır
  c) Prroblem cəlbedici , maraqlı, düşündürücü olmalı, müxtəlif fikirlər yaratmalı , müstəqil tədqiq edilməsi mümkün olmaqla şagirdlərin öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirməyə imkan verən və onların imkanlarına,səviyyəsinə uyğun olmalı, eyni zamanda asan olmamalıdır
   d) Problemin həlli üçün müxtəlif fərziyyələr təklif olunur

 7. Problem yaradan sonra təlimdə nə baş verir?
  a) Problemin həlli üçün müxtəlif fərziyyələr təklif olunur
   b) Problemin qoyulması nəticəsində ziddiyyəti həll etmək tələbatı yaranır və bu birbaşa təfəkkürü oyadır, problem həll etməyə vadar edir bu da öz növbəsində idrak fəallığını yaradır
   c) Problemi yaratmaq üçün ziddiyyət və bu ziddiyyətin həlli üçün məlumat qıtlığı olmalıdır
  d) Problem cəlbedici , maraqlı, düşündürücü olmalı , müxtəlif fikirlər yaratmalı, müstəqil tədqiq edilməsi mümkün olmaqla şagırdlərin öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirməyə imkan verən və onların imkanlarına, səviyyəsinə uyğun olmalı, eyni zamanda asan olmamalıdır

8. Sizin aranızda elə müəllim varmı ki, dərsdə şagirdlərin hamsının eyni səviyyədə fəallığını və məlumatı yaxşı qavramalarına nail olub? Nəyə görə yox, bu nədən asılıdır?
  a) Şagirdin çarağından , bilik səviyyəsindən, onun əhvalı-ruhiyyəsindən, idrak proseslərinin( hafizənin , diqqətin, təfəkkürün) xüsusiyyətlərindən, müəllimin ustalığından
b) Bələdçi və rəhbər mövqeyindən
 c) Müəllim bilikləri əldə edilməsində bələdçi mövqeyi tutur, şagird isə tədqiqatçı, bilikləri kəşf edən şəxs kimi çıxış edir
 d) Kəşfedici şəxsin rolunu yerinə yetirmədiyindən

 9. Müəlim hansı mövqeyi tutmalıdır ki, şagirdin idrakı fəallığı bütün dərs boyu saxlanılsın?
  a) Bələdçi 
  b) Rəhbərlik 
  c) Liderlik
  d) Avtoritar

10. Şagirdin təlim prosesinin subyektinə çevrilməsini necə başa düşürsünüz?
 a) O kəşfedici şəxsin rolunu yerinə yetirir
  b) O rəhbərlik rolunu yerini yetirir
 c) O liderlik rolunu yerini yetirir
 d) O avtoritar üzlub nümayiş etdirir

11. Problemli şəraiti yaratmaq mümkünlüyündə gərəksiz amildir:
  a) Problemin qoyulması
  b) Ziddiyyəti həll etmək tələbatı
  c) İdrak fəallığının yaradılması
  d) Hazır məlumatların ötürülməsi

12. Fəal təlimin xüsusiyyətlərini ayırd edin:
  1. Təfəkkürə əsaslanır
  2. Dialoji təlim
  3. Tədrisdə demokratik üslub
  4. Bilik mənbələri müxtəlifdir
  5.Monoloji təlim
  6. Şagirdlər fəaldır
 7. Şagirdlər yeni bilikləri tədqiqat zamanı dərk edirlər
 8. Məsələnin həlli prosesində biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi
 a) 1,2,3,4,5,6,7
 b) 5,3,4,1,5,6,2
 c) 2,3,4,1,6,8,7
 d) 8,1,2,5,7,3,4

13. Konstruktivizm nədir?
a) - konstruktor sözünsən götürülüb. "Yaradıcı öyrənmə” deməkdir.
 b)- yeni təhsil fəlfəsi cərəyanıdır, yaratmaq deməkdir
 c)- fəal təlimin əsas prinsiplərindən biridir
 d)- konstruktiv təlimdən aktiv təlimə keçid nəzəriyyəsidir

14. Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:
  a) Tədqiqatın aparılması ( fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların , faktların axtarılması və toplanılması)
  b) Öyrənilən mövzuların sorğusu ( frontal və fərdi sorğu)
  c) Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi\
  d) Reproduktiv 9 təkraredici tətbiq etmə

 15. Motivasiya nədir?
 a) Hər hansı bir mexanizmi işə salan sövqedici qüvvə 
  b) Dərsin ümumiləşdirilməsi üçün mərhələ
  c) Fəal dərsin tipidir
  d)  Demotivasiya edən psixoloji həmlədir

 16. Demotivasiya nədir?
  a) Dərsin ümumiləşdirilməsi üçün mərhələ
   b) Fəal dərsin tipiidir
  c) Motivasiya yaradan psixoloji həmlədir.
  d) Hər hansı bir mexanizmin işə salınmasının qarşısını alan qüvvə

  17. BİBÖ, beyin həmləsi, kiçik qrupda müzakirə, fərdi iş, rollu oyun, kiçik qrupda iş, Venn diaqramı, cütlərdə iş, şaxələndirmə, böyük qrupda iş. Verilənlər nəyə aid edilə bilər?
   a) Qiymətləndirməyə
  b) Prokduktiv tətbiqetməyə
  c) Metod və iş formalarına
  d) Dərsin mərhhələlərinə

18. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə daha uyğundur:
 a) Auksion
 b) Əqli hücum
 c) Layihə metodu
 d) Debat

19.Fəal təlim üsullarından  biri dərsin  tədqiqatın aparılması mərhələsinə daha uyğundur:
 a) Əqli hücum
 b) Akvarium
 c) Sosialoji tədqiqat
 d) Auksion

20. Fəal təlim üsullarından biri dərs prosesində " məlumatın müzakirəsi və təşkili ( məlumatın müzakirəsi , təsnifi,  əlaqələndirilməsi)” mərhələsinə dah uyğundur:
 a) Əqli hücum
 b) Müzakirə
 c) Sosialoji tədqiqat
 d) Auksion

Whatsapp'ta PaylaşЗагрузка...
loading...