AzTehsil.com


test / Kurikulum / Müəllim
31 oktyabr 2016
12 312


MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5. MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5.

 

1. KURİKULUM NƏDİR?

A) Təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirməsi ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir.

B) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün zəmin yaradan sənəddir.

C) Təlimin məzmunu ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir.

D) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən sənəddir.

E) Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına və idarə edilməsinə kömək edən sənəddir.


2. FƏNN KURİKULUMUNUN STRUKTURUNA AİD OLMAYANI SEÇİN:

A) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri 

B) Təlim strategiyaları 

C) Tədris planı

D) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

E) Məzmun standartlarının şərhi


3. KURİKULUMUN ƏSAS XÜSUSİYYƏTİ:

A) Qiymətləndirmə mexanizmləri müəyyən edilmişdir. 

B) Fənyönümlüdür. 

C) İnteqrasiya sistemli xarakter daşımır.

D) Müəllimyönümlüdür.

E) Bilikyönümlüdür.


4. MƏZMUN XƏTTİ NƏDİR?

A) Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir.

B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir.

C) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. 

D) Dərslikdəki mövzuların bölmələr üzrə qruplaşdırılmasıdır.

E)Təlim nəticələrinin reallaşdırılması səviyyəsini yoxlamaq üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir.


5. TƏHSİL STANDARTI:

A) Təhsilalanların kompetensiyalarının məcmusudur. 

B) Şagird nailiyyətlərinin keyfiyyət göstəricisidir. 

C) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin ölçülməsi meyarıdır. 

D) Təlim prosesində istifadə olunan metod və üsulların məcmusudur.

E) Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. 


6. AŞAĞIDAKILARDAN BİRİ TƏLİMIN TƏŞKİLİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏRƏ DAXİL DEYİL:

A) Pedaqoji prosesin tamlığı.

B) Yekun qiymətləndirmənin aparılması.

C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması.

D) Fəaliyyətin stimullaşdırılması.

E) Şagirdyönümlülük .


7. TƏHSİLALANLARIN MƏNƏVİ TƏRBİYƏSİNDƏ ƏSAS METOD: 

A) Tənbeh etmək

B) İnandırmaq

C) Tapşırıq vermək

D) Məsuliyyətli işə cəlb etmək

E) Nəzarət etmək


8. PEDAQOJİ TEXNOLOGİYA: 

A) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusudur.

B) Pedaqoji fəaliyyətin nəticəsidir.

C) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusudur.

D) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə daha səmərəli yolla nail olunmasını təmin edən metodlar və vasitələr sistemidir.

E) Müəllimin qarşısına qoyulan tələblərdir.


9. TƏRBİYƏ SİSTEMİNİN KOMPONENTİ DEYİL:

A) Tərbiyənin məqsədi

B) Tolerantlığın formalaşdırılması

C) Tərbiyəvi işin forma və üsulları

D) Tərbiyənin məzmunu

E) Tərbiyənin prinsipləri


10. MÜƏLLİMLƏRİN İNNOVATİV FƏALİYYƏTİNIN NƏTİCƏSİNƏ AİD OLANLARI GÖSTƏRİN:

1. Təhsilin keyfiyyəti yüksəlir. 

2. Təhsildən yayınma halları artır.

3. Təhsil müəssisəsinin nüfuzu artır. 

4. Şagirdlərin kompetensiyasıartır.

5.Təhsil müəssisəsində psixoloji iqlim pisləşir.

A) 2, 3, 5      B) 1, 3, 5       C) 1, 3, 4        D) 1, 2, 3         E) 2, 3, 4


11. TƏLİM PROSESİNDƏ TAKSONOMİYALAR NƏYƏ XİDMƏT EDİR?

A) Gündəlik keçirilən dərslərin mövzularını müəyyənləşdirmək.

B) Dərsin bütün mərhələlərini tam şəkildə həyata keçirmək.

C) Təfəkkürün müxtəlif növlərini inkişaf etdirmək üçün tapşırıqlar tərtib etmək.

D) Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq.

E) Şagirdlərdə öyrənməyə motivasiya yaratmaq.


12. CARİ PLANLAŞDIRMADA ƏN ÇOX BURAXILAN SƏHV hANSIDIR? 

A) Dərslikdəki materialı mənimsətmək.

B) Dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartları müəyyənləşdirmək.

C) İş vərəqlərini hazırlamaq.

D) Dərsin təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.

E) Dərsin təlim nəticələrinə uyğun tapşırıqlar hazırlamaq.


13. VARİANTLARDAN BİRİ FƏAL (İNTERAKTİV) TƏLİMİN xÜSUSİYYƏTİDİR:

A) Müəllim və şagirdlər arasında əks-əlaqənin yaradılması.

B) Hazır şəkildə əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsəmə

C) Yeni biliklərin müəllimin məlumatları və izahları vasitəsilə qavranılması.

D) Avtoritar metoda əsaslanır.

E) Hafizəyə əsaslanır.

14. NƏ ÜÇÜN MOTİVASİYA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VƏ ƏQSƏDƏUYĞUN OLMALIDIR? 

A) Tədqiqat prosesini çətinləşdirir.

B) Dərsin bütün mərhələlərini tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.

C) Dərsin vaxtında başa çatmasına kömək edir.

D) Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.

E) Tapşırıqları düzgün yerinə yetirməyə kömək edir.


15. PROBLEM SİTUASİYANIN YARADILMASI ZAMANI TEZ-TEZ MÜŞAHİDƏ OLUNAN SƏHVİ GÖSTƏRİN:

A) Problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır.

B) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək tələb olunur.

C) Hər bir şagird öz bilik və təcrübəsindən istifadə etməklə problemin həlli yollarını tapmağa çalışır.

D) Problemin həlli xüsusi tədqiqat tələb etməlidir.

E) Müəllimin şagirdin qarşısına qoyduğu problem onun yaş səviyyəsinə uyğun gəlmir.


16. TƏLİM STRATEGİYALARINA AİD OLMAYANI GÖSTƏRİN:

A) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən tələblərin təsviri

B) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr

C) Planlaşdırmaya dair nümunələr

D) Sinifdənkənar tədbirlərin təşkil edilməsi.

E) Məzmun standartlarının şərhi


17. DİAQNOSTİK QİYMƏTLƏNDİRMƏ NƏ VAXT APARILIR? 

A ) Hər ayın əvvəlində

B) Dərs ilinin,bölmənin tədrisinin əvvəlində. 

C) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.

D) Təhsil səviyyələrini başa vurarkən.

E) Tədris ilinin sonunda.


18. FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDİ:

A) Şagirdin təlim prosesində irəliləyişinin izlənilməsi.

B) Şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi.

C) Müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi.

D) Yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi.

E) Bölmə üzrə mövzuların tədrisinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi.


19. BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN (BSQ) XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ SEÇIN:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.

3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.

4. Yarımilin sonunda keçirilir.

5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.

A) 2,4,5 B) 1,3,5 C) 1,2,3 D)1,3,4 E) 2,3,4


20. SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ:

1. Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.

2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.

3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.

4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.

5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.

A) 1, 2, 3       B) 2, 3, 5       C) 2, 4, 5         D) 1, 4, 5          E) 1, 3, 5


 

 MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5.

 

Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları.  VARİANT 2

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 2

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə :   Diaqnostik , Formativ , Summativ

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə : Diaqnostik , Formativ , Summativ

Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması QAYDALARI

Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması QAYDALARI

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Muasir dərs və Fəal təlim.

Muasir dərs və Fəal təlim.

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT  etməlidirlər !

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT etməlidirlər !

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Təhsilin məzmunu

Təhsilin məzmunu

Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Ənənəvi təlimin imkanları.

Ənənəvi təlimin imkanları.

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Təlimin mərhələləri - Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi.

Təlimin mərhələləri - Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolları - QABAQCIL TƏCRÜBƏ

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolları - QABAQCIL TƏCRÜBƏ

Dərsin mərhələləri - Tədqiqatın aparılması

Dərsin mərhələləri - Tədqiqatın aparılması

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Təlimin mərhələləri-  Bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması

Təlimin mərhələləri- Bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması