test / Kurikulum / Müəllim
31 oktyabr 2016

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

1. "ŞAGİRDYÖNÜMLÜLÜK” DEDİKDƏ KURİKULUMDA NƏ NƏZƏRDƏ TUTULUR?

A)Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanın mənafeyinə, maraq və təlabatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir

B) Təhsilalanın həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

C) Təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında müəyyən edilməsidir

D)Тəhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir

E) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır


2. FƏNN KURİKULUMUNDA NƏ ƏKS OLUNUB? 

1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları

2. Mövzülar

3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 

4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı

5. Təlim strategiyaları

A) 1, 2, 4 

B) 1, 3, 5 

C) 2, 3, 5 

D) 3, 4, 5 

E) 2, 4, 5


3. KURİKULUMUN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ GÖSTƏRİN.

1. Şəxsiyyətyönümlü 

2. Nəticəyönümlü 

3. Təklifyönümlü 

4. İnteqrativlik 

5. Tələbyönümlü

6. Fənyönümlü

7. Bilikyönümlü

8. Müəllimyönümlü

A) 1, 3, 4, 7 

B) 2, 5, 6, 8 

C) 1, 2, 4, 5 

D) 2, 3, 4, 5 

E) 1, 2, 3, 4


4. AŞAĞIDAKI FİKİRLƏRDƏN HANSI DOĞRUDUR? 

1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir

2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur

3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir

4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir

A) 3, 4 B) 1, 2 C) 1,3 D) 2,3 E) 2,4

5. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSI MÜƏYYƏNLƏŞDİRMƏK OLAR?

A) Yalnız bir

B) Ən çoxu iki

C) Standart tələb etsə də, yalnız iki- üç

D) Standartın reallaşmasına xidmət edəcək qədər

E) Alt-standart əsasında təlim nəticəsi çıxarılmamalıdır


6. TƏRBİYƏ SİSTEMİNİN KOMPONENTLƏRİNƏ AİDDİR: 

A) Tərbiyənin məqsədi

B) Tərbiyənin məzmunu

C) Tərbiyəvi işin forma və üsulları

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur


7. MÜƏLLİMİN İNNOVATİV FƏALİYYƏTİNƏ AİD OLANLARI GÖSTƏRİN:

1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir

2. Yeni təlim üsulları yaradır

3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır

4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir

5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır

A) 1,3,4         B) 1,2,5          C) 3,4,5            D) 1,2,4              E) 1,3,5


8. PERSPEKTİV PLANLAŞDIRMAYA HANSI DAXİL DEYİL?

A) Məzmun standartlarına əsasən tədris vahidi və mövzuları müəyyənləşdirmək

B) İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək

C) Motivasiya yaratmaq

D) Resurslar seçmək

E) Qiymətləndirmə növlərini müəyyənləşdirmək


9. AŞAĞIDA SADALANANLARDAN HANSI DİDAKTİK PRİNSİP DEYİL? 

А) Fasiləsizlik    B) Elmilik   С) Varislik   D) Sistemlilik    Е) Şagirdlərin fəallığı


10. TƏLİM STRATEGİYALARINA AİD OLANLARI SEÇİN:

1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

2. Qiymətləndirmə növləri 

3. İş formaları

4. Təlimin nəticələri

5. Məzmun standartları

6. Üsullar

A) 1, 3, 4        B) 3, 4, 6         C) 1, 3, 6         D) 2, 3, 5          E) 1, 2, 3


11. FASİLİTASİYA NƏYƏ ƏSASLANIR? BİRİ SƏHVDİR:

A) Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı

B) Müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı hörmət və etibarı

C) Şagirdlərdə öyrənmə motivasiyasının yaradılması

D) Şagirdlərə problemi həll etmək üçün kömək göstərilir və bəzi məqamlarda tapşırıq onların əvəzinə yerinə yetirilir

E) Qapalı suallardan daha çox açıq suallara üstünlük verilir


12. BİRİ FƏAL (İNTERAKTİV) TƏLİMİN MƏRHƏLƏSİDİR: 

A) Qrup işinin təşkili

B) İş vərəqlərinin hazırlanması

C) Məlumat mübadiləsi

D) Veb-resurslardan istifadə

E) Şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılması


13. "VENN DİAQRAMI”NDAN NƏ MƏQSƏDLƏ İSTİFADƏ OLUNUR?

A) Çətin vəziyyətlərdə problemin bir neçə həlli yolunu tapmaq üçün

B) Məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirmək, səhvləri müəyyən etmək üçün

C) Əşya və hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyən etmək üçün

D) Şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarıqlarının formalaşdırılması üçün

E) Şagirdlərin nitq qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün


14. TƏLİM ZAMANI ÜSULLAR SEÇİLƏRKƏN NƏYİ NƏZƏRƏ ALMAQ LAZIMDIR?

1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini

2. Mövzunu

3. Ümumi təlim nəticələrini

4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını

5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini

A) 1,4,5         B) 1,3,5         C) 2,4,5        D) 3,4,5        E) 1,2,3


15. BİRİ TƏDRİS RESURSUNA AİD DEYİL:

A) Elektron təlim vasitələri

B) Əyani vəsaitlər

C) Didaktik materiallar

D) Tədris planı

E) Test tapşırıqları


16. BUNLARDAN BİRİ MƏKTƏBDAXİLİ QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN TƏRKİB HİSSƏSİ DEYİL?

A) Diaqnostik qiymətləndirmə

B) Formativ qiymətləndirmə

C) Milli qiymətləndirmə

D) Böyük summativ qiymətləndirmə

E) Kiçik summativ qiymətləndirmə

17. FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ NƏ VAXT APARILIR?

A) Təlim prosesinin əvvəlində

B) Kiçik summativ qiymətləndirmədən əvvəl

C) Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq gündəlik olaraq

D) Hər yarımilliyin sonunda

E) Yalnız tədris ilinin sonunda


18. "PORTFOLİO” NƏDİR?

A) Şagirdin davranışı barədə məlumatlar

B) Şagirdin təlim nailiyyətləri və inkişaf göstəricilərindən, pedaqoji heyətin rəy və tövsiyələrindən ibarət sənədlər toplusu

C) Şagirdin yazı işləri

D) Müəllimlərin şagird haqqında rəyləri

E) Şagirdin sağlamlıq göstəriciləri


19. DİAQNOSTİK QİYMƏTLƏNDİRMƏDƏ İSTIFADƏ OLUNAN VASİTƏLƏR HANSILARDIR? 

A) Müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları

B) Tapşırıqlar, sorğu vərəqi

C) Şifahi təqdimat, testlər

D) Təqdimatlar, müşahidə

E) Müsahibə, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili


20. KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN (KSQ) XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ SEÇİN:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir

2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır

3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir

4. Yarımilin sonunda keçirilir

5. Yarımillik qiymətə təsir etmir

A) 1,3           B) 2,4,5             C) 1,2,3           D) 3,4                  E) 1,5


 

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

 
Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları.  VARİANT 2

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 2

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə :   Diaqnostik , Formativ , Summativ

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə : Diaqnostik , Formativ , Summativ

Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması QAYDALARI

Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması QAYDALARI

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT  etməlidirlər !

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT etməlidirlər !

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Muasir dərs və Fəal təlim.

Muasir dərs və Fəal təlim.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolları - QABAQCIL TƏCRÜBƏ

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolları - QABAQCIL TƏCRÜBƏ

Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Təhsilin məzmunu

Təhsilin məzmunu

FƏAL- INTERAKTIV DƏRSLƏRDƏ KOLB MODELİNİN TƏTBİQİ

FƏAL- INTERAKTIV DƏRSLƏRDƏ KOLB MODELİNİN TƏTBİQİ

Dərsin mərhələləri - Tədqiqatın aparılması

Dərsin mərhələləri - Tədqiqatın aparılması

Fasilitasiya qaydaları

Fasilitasiya qaydaları

Müasir təlimin 7 prinsipi

Müasir təlimin 7 prinsipi

Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Müasir müəllim necə olmalıdır ?

Müasir müəllim necə olmalıdır ?

Məktəbdə metodiki işə rəhbərlik və nəzarət

Məktəbdə metodiki işə rəhbərlik və nəzarət

"Təhsil Qanunu"na aid testlər və cavabları

"Təhsil Qanunu"na aid testlər və cavabları