Xəbərlər / Valideyn / Müəllim
20 fevral 2021
635

Nazir: Bə­zi ailə­lər­də distant təd­ri­sə qo­şu­la bil­mə­yən­lər var

Nazir: Bə­zi ailə­lər­də distant təd­ri­sə qo­şu­la bil­mə­yən­lər var

 

Təh­sil müəs­si­sə­lə­rin­də "Mic­ro­soft Teams” plat­for­ma­sın­­dan ödə­niş­siz is­ti­fa­də üçün im­kan­lar tə­min edi­lib, la­yi­hənin əha­tə dairə­si hər gün da­ha da ge­niş­lən­di­ri­lir. La­kin bu­nun­la ya­­na­şı, bə­zi ailə­lər­də zə­ru­ri tex­no­lo­gi­­ya­la­rın ol­ma­ma­sı sə­bə­bin­dən distant təd­ri­sə hə­lə də qo­şu­la bil­mə­yən­lər var.

Bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

Onun sözlərinə görə, qeyd olu­nan prob­lem­lə­rin qis­­mən ara­dan qal­dı­rılma­sı və dis­tant təh­sil im­kan­la­rın­dan da­ha çox in­sa­­nın fay­da­lan­ma­sı üçün Təh­sil Na­zirliyi davamlı olaraq, digər dövlət və özəl qurumları əməkdaşlığa dəvət edir və bərabər texnoloji imkanların yaradılması üçün mümkün dəstəyi göstərir.­­ konsepsiyaları özündə ehtiva etməlidir.

E.Əmrullayev əlavə edib ki, ko­ro­na­vi­rus pan­de­mi­ya­sı sə­bə­­bin­dən təh­sil müəs­si­sə­lə­rin­də əya­ni for­ma­da təd­ris və tə­lim-tərbi­yə pro­­se­si­nin dis­tant təh­sil­lə əvəz olun­ma­sı həm müəl­lim­lər, həm də şa­gird­lər və va­li­deyn­lər üçün ye­ni bir şə­rait ya­rat­dı. Müəl­lim­lər ən müasir elekt­­ron sis­tem­lər­dən, plat­for­ma­lar­dan is­ti­fa­də edə­rək on­layn dərs­lər təş­kil et­mək məc­bu­riy­yə­tin­də qal­dı­lar:

"Pan­de­mi­ya təh­sil sis­te­mi­ni nə­zə­rə alın­ma­sı va­cib olan bir sı­ra ça­ğı­rış­­lar­la üz-üzə qoy­du. Təh­sil sis­te­min­­ də da­ha çe­vik və op­ti­mal məz­mun və təd­ris st­ra­te­gi­ya­la­rı­nın tət­bi­qi, in­no­va­si­ya­la­rın təş­viq edil­mə­si ilə bağ­lı tə­şəb­büs­lə­rin ge­niş­lən­di­ril­mə­­si bü­tün təh­sil pil­lə­lə­rin­də dis­tant təh­sil təc­rü­bə­si­nin da­ha ge­niş tət­biq edil­mə­si, tex­no­lo­ji təc­hi­zat və key­­ fiy­yət­li İn­ter­net bağ­lan­tı­sı­nın tə­min olun­ma­sı ki­mi həl­li va­cib olan mə­sə­­lə­lər mey­da­na çıx­dı”.


Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Ye­ni dərs ili: Mək­təb­li­lə­ri han­sı ye­ni­lik­lər göz­lə­yir?

Ye­ni dərs ili: Mək­təb­li­lə­ri han­sı ye­ni­lik­lər göz­lə­yir?

Na­dir İs­ra­fi­lov: "Dərslik yaz­maq sa­hə­sin­də­ki təc­rü­bə­siz­lik nə­ti­cə­sin­də bu prob­lem ya­ra­nıb"

Na­dir İs­ra­fi­lov: "Dərslik yaz­maq sa­hə­sin­də­ki təc­rü­bə­siz­lik nə­ti­cə­sin­də bu prob­lem ya­ra­nıb"

"İm­ta­han­sız ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nə qə­bul müs­bət nə­ti­cə ve­rə bil­məz"-ekspertlərin rəyi

"İm­ta­han­sız ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nə qə­bul müs­bət nə­ti­cə ve­rə bil­məz"-ekspertlərin rəyi

“Qə­lə­bə dərs­lə­ri”nin tədris ilə bağlı AÇIQLAMA

“Qə­lə­bə dərs­lə­ri”nin tədris ilə bağlı AÇIQLAMA

"Ma­gis­tra­tu­ra üz­rə qə­bul yer­lə­ri­nin bə­zi ix­ti­sas­lar üz­rə boş qal­ma­sı tə­bii hal­dır"-ekspert rəyi

"Ma­gis­tra­tu­ra üz­rə qə­bul yer­lə­ri­nin bə­zi ix­ti­sas­lar üz­rə boş qal­ma­sı tə­bii hal­dır"-ekspert rəyi

6 aylıq uşağa kitab oxunarmı?

6 aylıq uşağa kitab oxunarmı?

Zoğalın heç yerdə eşitmədiyiniz faydaları

Zoğalın heç yerdə eşitmədiyiniz faydaları

Emin Əmrullayev: “Ali məktəblərə “Tədqiqat universiteti” statusu veriləcək”

Emin Əmrullayev: “Ali məktəblərə “Tədqiqat universiteti” statusu veriləcək”

Təhsil İdarəsi "Son zəng" haqqında məlumat yaydı

Təhsil İdarəsi "Son zəng" haqqında məlumat yaydı

Pedaqoji prosesin mərhələləri

Pedaqoji prosesin mərhələləri

TƏKLİF - BSQ-lər Təhsil Nazirliyi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılmalıdır

TƏKLİF - BSQ-lər Təhsil Nazirliyi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılmalıdır

SON DƏQİQƏ! Bəzi universitetlərdə ixtisas balları aşağı salındı – DİQQƏT!

SON DƏQİQƏ! Bəzi universitetlərdə ixtisas balları aşağı salındı – DİQQƏT!

Nəzakət və gözəl dav­ra­nış göz­ləyirsinizsə ?...

Nəzakət və gözəl dav­ra­nış göz­ləyirsinizsə ?...

Dərsin məqsədi  şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır- VİDEO

Dərsin məqsədi şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır- VİDEO

Biliklərin tətbiqi - Bacarıq və vərdişlərin formalaş­ma­sına yönələn çalışmalar sistemi

Biliklərin tətbiqi - Bacarıq və vərdişlərin formalaş­ma­sına yönələn çalışmalar sistemi

Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ

Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ

Ali məktəblərə qəbul üçün müsabiqə şərtləri açıqlanıb

Ali məktəblərə qəbul üçün müsabiqə şərtləri açıqlanıb

“Facebook”dan növbəti yenilik - Artıq bunu etmək olmayacaq

“Facebook”dan növbəti yenilik - Artıq bunu etmək olmayacaq

Azərbaycanda ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb

Azərbaycanda ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb

Təlim prosesində məsələ və ondan istifadə formaları

Təlim prosesində məsələ və ondan istifadə formaları

Ailə tərbiyəsinin pedaqoji prinsipləri

Ailə tərbiyəsinin pedaqoji prinsipləri

Suallar və onların təlimdə yeri -Müəllimlə şagird arasında...

Suallar və onların təlimdə yeri -Müəllimlə şagird arasında...

Təhsil Nazirliyində mətbuat konfransı

Təhsil Nazirliyində mətbuat konfransı

Ailə tərbiyəsində əsas vəzifələr  -

Ailə tərbiyəsində əsas vəzifələr -