Dərsin mərhələləri - Tədqiqatın aparılması


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş

Dərsin mərhələləri - Tədqiqatın aparılması

 


    Dərsin II mərhələsi olan tədqiqatın aparılması problemin həlli  üzrə irəli sürülən fərziyyələri təsdiq və ya təkrib edən, habelə qoyulan tədqiqat sualına cavab verməyə  kömək edə biləcək faktları tapmaq zəruriyyəti ortaya çıxarır. Şagirdləri irəli sürülmüş problemin həllinə məqsədyönlü şəkildə aparan özündə yeni informasiyanı və yeni suallar daşıyan  müxtəlif çalışmalar kömək etməlidir.

 Tədiqiqat  müxtəlif formalarda : bütün siniflə birgə kiçik qruplarla , cütlük şəklində və fərdi şəkildə aparıla bilər. Təlimin interaktiv xarakteri kiçik qruplarda və ya cütlük şəklində aparılan  işlərdə daha qabarıq formada təzahür  edir.  Apardığımız  müşahidələrə görə  fəal təlimdə qruplarla iş formasından daha geniş  istifadə edilir. Qrup işi -bir neçə şagirdin hər  hansı bir problemin həllinə yönəldilmiş birgə fəaliyyəti prosesidir. Bu, kiçik qrupda (3-6 nəfərdən ibarət) bir neçə şagirdin hansısa problemin həllinə yönəldilmiş birgə ,  uzlaşdırılmış fəaliyyətidir. Qrup şəklində təlim "müəllim-şagird” dialoqundan imtina edilməsini və  "müəllim-qrup-şagird” üçlüyünün qarşılıqlı münasibətlərinə keçməyi nəzərdə tutur.
 
Qrup işinin gedişində şagirdlərin birgə fəaliyyəti nəinki əməkdaşlıq və müxtəlif problemləri bir yerdə həll etməyi öyrədir, həm də: 

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir;
Hər bir uşağa  öz fikrini söyləmək  və başqalarını dinləmək imkanı verir;
Şagirdlərə problemin  həllində müxtəlif  baxışların , yanşma və metodların mövcudluğunu göstərir;
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi  və qiymətləndirilməsi  üçün əlverişli şərait yaradır.

    Buda hər bir şagirdin təlim prosesində öz bacarığını nümayiş etdirməsi , özünə inamın artması , özünü tam dəyərli şəxsiyyət kimi dərk etməsi  , problemin həlli üçün vacib olan fərdin və qrupun qarşılıqlı surətdə bir-birini tamamlaması prinsipinin mənimsəməsi hesabına hər bir uşağın müstəqil şəxsiyyət kimi inkişafını təmin edir.

Qrupla iş , eyni zamanda biliyi sərbəst əldə etmək bacarıqlarının inkişaf etməsi üçün şərait yaradır. Qrup işinin təşkilinin 3 variantını fərqləndirmək olar:

1.Bütün qruplar müxtəlf təlim  materialı əsasında tapşırılmış mövzu üzrəində işləyirlər.
2.Əgər material mühüm əhəmiyyət kəsb edirsə və ya qruplarda bölüşdürülməsi üçün kifayət qədər böyük deyilsə , onda bütün qruplar ondan eyni vaxtda bəhrələnirlər.
3.Qruplar ardıcıl surətdə bir-birlərini əvəzləməklə ilə eyni bir material əsasında işləyirlər.

loading...

xtehsil


loading...Həmçinin oxuyun:

Motivasiya mərhələsi hansı hissələrdən ibarətdir ? Motivasiyanın yaradılması yolları

Motivasiya mərhələsi hansı hissələrdən ibarətdir ? Motivasiyanın yaradılması yolları

Kurikulum, İnnovasiyalar, MÜƏLLİM
Muasir dərs və Fəal təlim.

Muasir dərs və Fəal təlim.

Kurikulum, İnnovasiyalar, MÜƏLLİM
Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Kurikulum, Təlim tərbiyə üzrə dr/müavini, İnnovasiyalar, MÜƏLLİM
Pedaqoji eksperiment.

Pedaqoji eksperiment.

Pedoqojitəcrübə, MÜƏLLİM
İDARƏETMƏDƏ QƏRARLARIN HAZIRLANMASI VƏ QƏBUL EDİLMƏSİ PROSESİ

İDARƏETMƏDƏ QƏRARLARIN HAZIRLANMASI VƏ QƏBUL EDİLMƏSİ PROSESİ

Direktor
Müəllimlər OXUYUN !!! Fəal dərs zamanı buraxılan SƏHVLƏR

Müəllimlər OXUYUN !!! Fəal dərs zamanı buraxılan SƏHVLƏR

Kurikulum
Fasilitasiya qaydaları

Fasilitasiya qaydaları

Kurikulum
Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Kurikulum
Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

Kurikulum
Müasir təlimin 7 prinsipi

Müasir təlimin 7 prinsipi

Kurikulum
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolları - QABAQCIL TƏCRÜBƏ

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolları - QABAQCIL TƏCRÜBƏ

Qabaqcıl təcrübə
Təhsilvermə (təhsilləndirmə) modelləri

Təhsilvermə (təhsilləndirmə) modelləri

MÜƏLLİM
FƏAL- INTERAKTIV DƏRSLƏRDƏ KOLB MODELİNİN TƏTBİQİ

FƏAL- INTERAKTIV DƏRSLƏRDƏ KOLB MODELİNİN TƏTBİQİ

Qabaqcıl təcrübə
Müəllim və şagird ünsiyyətində peşəkar bilik və bacarıqlar mühüm rol oynayır.

Müəllim və şagird ünsiyyətində peşəkar bilik və bacarıqlar mühüm rol oynayır.

MÜƏLLİM
Məlumatla təmin etmə qaydaları ,  Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Məlumatla təmin etmə qaydaları , Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Kurikulum
Təhsilvermə (təhsilləndirmə) modelləri. - Beynəlxalq təcrübə

Təhsilvermə (təhsilləndirmə) modelləri. - Beynəlxalq təcrübə

Qabaqcıl təcrübə
Motivasiya nədir? - KURİKULUM

Motivasiya nədir? - KURİKULUM

Kurikulum
Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Kurikulum
Fəal dərsin təşkili....Dəyirmi masa

Fəal dərsin təşkili....Dəyirmi masa

Kurikulum, MÜƏLLİM
Təlim yolu: qavrama → anlama → möhkəmlətmə → tətbiqetmə.

Təlim yolu: qavrama → anlama → möhkəmlətmə → tətbiqetmə.

Pedoqojitəcrübə
Təlim prinsiplərinin səciyyəsi və vəhdəti

Təlim prinsiplərinin səciyyəsi və vəhdəti

Qabaqcıl təcrübə
Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Kurikulum
Fəal-interaktiv təlim

Fəal-interaktiv təlim

Qabaqcıl təcrübə, Kurikulum
Pedaqoji təcrübə - dəyirmi masa..

Pedaqoji təcrübə - dəyirmi masa..

Qabaqcıl təcrübə


ILK-10 Aztehsil play market