HƏMKARA DƏSTƏK I kitabından seçmələr III MƏQALƏ


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş

HƏMKARA DƏSTƏK I kitabından seçmələr III MƏQALƏ

 

                     Qiymətləndirmə və ya refleksiya

Fəal dərsin fərqli mərhələlərindən biri refleksiya mərhələsidir. Refleksiya¬nın nəticəsində şagird öz tədqiqat fəaliyyətinin əsas mərhələlərini dərk etmiş olur. Refleksiya – artıq başa çatmış prosesin şüurda inikasıdır. Təlim prose¬sinin refleksiyası biliklərin mənimsənil-məsinin bütün mərhələlərini təhlil etməyə və dərindən başa düşməyə imkan verən başlıca mexanizmlərdən biridir. 
Fəal dərsin quruluşu tədqiqat prosesinin mərhələlərini xatırladır (təlim prosesinin mərkəzi tətqiqatdır) ənənəvi dərs illüstrativ-izahedici xarakter daşıyır  (təlim prosesinin mərkəzi- mühazirədir)

ənənəvi dərsdə yeni məlumatlar dərsin əvvəlində müəllim tərəfindən şagirdə çatdırıldığı halda, fəal dərsdə bu məlumatlar dərsin axırında şagirdin özü vasitəsi ilə əldə edilir

hər iki dərsdə tətbiq etmə mərhələsi axırda olur, lakin fəal dərsdə bu mərhələ daha yaradıcı xarakter daşıyır

Qiymətləndirmənin istiqamətləri

Qiymətləndirmənin istiqamətləri dedikdə, ayrı-ayrı forma, məzmun və məqsədə malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur. Ölkəmizdə qiymətləndirmə aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: 
beynəlxalq qiymətləndirmə;
milli qiymətləndirmə;
məktəbdaxili qiymətləndirmə.

Beynəlxalq qiymətləndirmə :  
Beynəlxalq standartlara əsaslanır. 
Cəmiyyətdə inteqrasiya  prosesinin nəticəsi kimi təzahür edir. 
Hər  bir ölkənin vətəndaşına digər  ölkədə təhsil alma imkanı yaradır. 
Beynəlxalq və milli ekspertlər tərəfindən keçirilir.  
     
   Milli qiymətləndirmə:

Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilir.    
Bütün pillələr və səviyyələr üzrə  təlim nəticələrinin səviyyəsini müəyyən  etmək məqsədi ilə aparılır. 

Məktəbdaxili qiymətləndirmə:

Diaqnostik - ( ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi)
Formativ  - (irəliləmə və geriləmələrin izlənilməsi)
Summativ  - ( böyük və kiçik)

 Qiymətləndirmə müxtəlif üsullara həyata keçirilir. Bu prosesdə müxtəlif qiymətləndirmə vasitələrindən istifadə olunur.  Qiymətləndir¬mənin  məqsədindən  asılı  olaraq  üsul  və  vasitələr  dəyişir.

                Qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması prinsipləri
1.Qiymətləndirməni əvvəlcədən planlaşdırılması. Dərs hazırlayan zaman qiymətləndiriləcək fəaliyyəti planlaşdırmaq üçün məqsədləri müəyyən edin. Hansı qiymətləndirmələrdən və hansı vaxt ərzində isti-fadə edəcəyinizi planlaşdırın. Qiymətləndirmə bir sıra təlim nəticələrini əhatə etməlidir.

2.Qimətləndirmənin tez-tez aparılması.Təlim fəaliyyətində şagirdin səviyyəsini düzgün müəyyənləşdirmək üçün prosesdə kifayət qədər qiymətləndirmələr aparın.Tez-tez aparılan qiymətləndirmələr müəllimə imkan verir ki,proses davam etdikcə sinifdə olan inkişafı müəyyən etsin və bunun vasitəsilə də təlim metodologiyası ilə bağlı zəruri qərarları qəbul etsin.

3.Fərqli qiymətləndirmə vasitələrindən istifadə olunması. Şagird-lərin hamısı öz qabiliyyətini konkret bir şəkildə göstərə bilmir.Bəzi şagirdlər yazı işlərini yaxşı yerinə yetirir,digər  şagirdlər konkret layihə üzərində işləyərkən özünü göstərə bilir.Odur ki, qiymətləndirmə vasitələrini hazırlanmasında  yaradıcı cəhət ön planda dayanmalıdır. 

4.Qiymətləndirmə  nəticələrinin  qeydə  alınması.  Qiymətləndirmə  nəticə¬sində  şagirdlərin  təlim  fəaliyyəti  haqqında  vaxtında  və  düz-gün qeydiyyat aparın. Qiymətləndirmənin tarixi, vaxtı, təsviri,  şagidlər  barədə məlumat və ayrı – ayrı şagirdlərin göstəriciləri ilə bağlı əlavə qeydləri dəqiq yazın. Düşüncələrinizi və qənaətlərinizi qiymətlən¬dirmədən sonra deyil, qiymətləndirmə zamanı yazın. Bu subyektivliyi  azaldır.  

5.Nailiyyətlərin  qiymətləndirilməsi  zamanı  nailiyyət  faktorları  (dav¬ra¬nış, münasibət, çalışqanlıq, motivasiya)  arasında  fərqin  müəyyən  olunması. 

6.Hər bir  qiymətləndirmənin  nisbi  çəkisinin  aydın  şəkildə  müəyyən  olunması.

7.Fəaliyyət  meyarlarını  əhatə  edən  rubriklərin  hazırlanması.  

HƏMKARA DƏSTƏK I kitabından

 

HƏMKARA DƏSTƏK I kitabından seçmələr III MƏQALƏ

 

loading...

xtehsil


loading...Həmçinin oxuyun:

Müəllim peşəsi ən şərəfli və ən çətin peşədir.Bu peşəni seçərkən.....

Müəllim peşəsi ən şərəfli və ən çətin peşədir.Bu peşəni seçərkən.....

Qabaqcıl təcrübə, MÜƏLLİM
Fəal dərsin ümumi quruluşu

Fəal dərsin ümumi quruluşu

Kurikulum, İnnovasiyalar, MÜƏLLİM
MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5.

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5.

test, Kurikulum, MÜƏLLİM
MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

test, Kurikulum, MÜƏLLİM
MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

test, Kurikulum, MÜƏLLİM
MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları.  VARİANT 2

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 2

test, Kurikulum, MÜƏLLİM
Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

test, Kurikulum, MÜƏLLİM
Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə :   Diaqnostik , Formativ , Summativ

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə : Diaqnostik , Formativ , Summativ

Kurikulum, MÜƏLLİM
Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması QAYDALARI

Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması QAYDALARI

MÜƏLLİM
Göygöl rayonunda diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı iclas keçirilib.

Göygöl rayonunda diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı iclas keçirilib.

Xəbərlər
Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Kurikulum, Təlim tərbiyə üzrə dr/müavini, İnnovasiyalar, MÜƏLLİM
ADPU-da daxili qiymətləndirmə sənədinin hazırlanması üçün yaradılan işçi qrupun ilk təlimi keçirilmişdir

ADPU-da daxili qiymətləndirmə sənədinin hazırlanması üçün yaradılan işçi qrupun ilk təlimi keçirilmişdir

Xəbərlər
Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Kurikulum
Zamanın tələbi: “Həmkara dəstək”

Zamanın tələbi: “Həmkara dəstək”

Pedaqoji nəşrlər
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolları - QABAQCIL TƏCRÜBƏ

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi yolları - QABAQCIL TƏCRÜBƏ

Qabaqcıl təcrübə
Bizdə bu qiymətləndirmə mexanizmində çox böyük səhvlər var..EKSPERT RƏYİ

Bizdə bu qiymətləndirmə mexanizmində çox böyük səhvlər var..EKSPERT RƏYİ

Xəbərlər
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

H/N sənədlər
Diaqnostik Qiymətləndirmə  ilə bağlı xəbər var

Diaqnostik Qiymətləndirmə ilə bağlı xəbər var

Xəbərlər
Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Kurikulum
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

MÜƏLLİM
Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

MÜƏLLİM
FƏAL- INTERAKTIV DƏRSLƏRDƏ KOLB MODELİNİN TƏTBİQİ

FƏAL- INTERAKTIV DƏRSLƏRDƏ KOLB MODELİNİN TƏTBİQİ

Qabaqcıl təcrübə
Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Kurikulum
Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

test, Kurikulum


ILK-10 Aztehsil play market