Xəbərlər
24 iyun 2017
1109

"Ma­gis­tra­tu­ra üz­rə qə­bul yer­lə­ri­nin bə­zi ix­ti­sas­lar üz­rə boş qal­ma­sı tə­bii hal­dır"-ekspert rəyi


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş


 

"El­min in­ki­şa­fı ma­gis­tra­tu­ra pil­lə­sin­dən ası­lı­dır"
 
Na­dir İs­ra­fi­lov: "El­mə ma­ra­ğın ar­tı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də mü­əy­yən iş­lər gö­rül­mə­sə, gə­lə­cək­də ma­gis­tra­tu­ra üz­rə boş plan yer­lə­ri­nin sa­yı çox ola­caq"
 
Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, 2017/2018-ci təd­ris ili üçün ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nin və AMEA-nın ma­gis­tra­tu­ra­la­rı­na qə­bul 70 proq­ram üz­rə apa­rı­lıb və proq­ram­lar üz­rə mü­sa­bi­qə və­ziy­yə­ti müx­tə­lif olub. Döv­lət İm­ta­han Mər­kə­zi­nin yay­dı­ğı mə­lu­ma­ta əsa­sən, ay­rıl­mış 7703 plan ye­ri­nə 6233 ba­ka­lavr (on­lar­dan 2352 nə­fə­ri döv­lət si­fa­ri­şi əsa­sın­da) qə­bul olu­nub və plan yer­lə­ri 80.92 % do­lub.
 
An­caq onu da qeyd edək ki, proq­ram­lar üz­rə ay­rıl­mış plan yer­lə­ri­nin dol­ma gös­tə­ri­ci­lə­ri fərq­li­dir. Mi­sal üçün, pro­ses­lə­rin av­to­mat­laş­dı­rıl­ma­sı, geo­de­zi­ya və xə­ri­tə­çi­lik, kim­ya, föv­qə­la­də hal­lar və hə­yat fəa­liy­yə­ti­nin təh­lü­kə­siz­li­yi mü­hən­dis­li­yi­nə, coğ­ra­fi­ya, əc­za­çı­lıq və xü­su­si tə­yi­nat­lı hər­bi ix­ti­sas­la­ra aid 13, 17, 18, 24, 25, 34, 55, 59, 61, 62, 63, 67 say­lı proq­ram­la­ra ay­rıl­mış plan yer­lə­ri 100 % do­lub.
 
Ən aşa­ğı mü­sa­bi­qə və­ziy­yə­ti­nin for­ma­laş­dı­ğı dağ-mə­dən mü­hən­dis­li­yi, fi­lo­lo­gi­ya və tər­cü­mə, din­şü­nas­lıq, ba­lıq­çı­lıq sa­hə­lə­ri­nə aid 29, 39, 41, 43, 51, 52, 69 say­lı proq­ram­la­ra ay­rıl­mış plan yer­lə­ri­nin 50 %-dən ço­xu boş qa­lıb. Bu proq­ram­lar üz­rə plan yer­lə­ri­nin tam dol­ma­ya­ca­ğı əv­vəl­cə­dən mə­lum idi. Be­lə ki, hə­min proq­ram­lar üz­rə ix­ti­sas­laş­ma se­çi­mi­nə bu­ra­xı­lan ba­ka­lavr­la­rın sa­yı plan yer­lə­rin­dən az idi.
 

 

Adı­çə­ki­lən ix­ti­sas­lar üz­rə ma­gis­tra­tu­ra­ya qə­bul yer­lə­ri­nin nə sə­bəb­dən tam dol­ma­ma­sı­nın sə­bə­bi­ni öy­rən­mək məq­sə­di­lə təh­sil eks­pert­lə­ri­nə mü­ra­ci­ət et­dik.
 
Təh­sil eks­per­ti Na­dir İs­ra­fi­lov açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, ma­gis­tra­tu­ra üz­rə qə­bul yer­lə­ri­nin bə­zi ix­ti­sas­lar üz­rə boş qal­ma­sı tə­bii hal­dır: "Çün­ki bu hal tək ma­gis­tra­tu­ra üz­rə de­yil, hət­ta ali mək­tə­bə qə­bul sa­hə­sin­də də ya­şa­nır. Prob­le­min ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də ai­diy­yə­ti qu­rum­lar tə­rə­fin­dən mü­əy­yən iş­lər gö­rül­mə­li­dir".
 
Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, el­min in­ki­şa­fı ma­gis­tra­tu­ra pil­lə­sin­dən ası­lı­dır: "Bu gün elm sa­hə­sin­də ça­lı­şan­la­rın ək­sə­riy­yə­ti, de­mək olar ki, yaş­lı nəs­lin nü­ma­yən­də­lə­ri­dir. 30-32 ya­şın­da olan bir şəxs el­mə ma­raq gös­tər­mir. Əs­lin­də, bu­nun sə­bə­bi bəl­li­dir - so­si­al hə­yat. Bu sə­bəb­dən də gənc­lə­rin el­mə ma­raq gös­tər­mə­si üçün sti­mul­laş­dı­rı­cı təd­bir­lər gör­mək la­zım­dır".
 
Eks­per­tin fik­rin­cə, el­mə ma­ra­ğın ar­tı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də mü­əy­yən iş­lər gö­rül­mə­sə, gə­lə­cək­də ma­gis­tra­tu­ra üz­rə boş plan yer­lə­ri­nin sa­yı çox ola­caq.
 
baki-xeber.com


Whatsapp'ta Paylaş

Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
DİM: Magistraturaya plan yerləri 80.92% dolub

DİM: Magistraturaya plan yerləri 80.92% dolub

Məktubunda “Son Zəng olmayacaq” dedi və özünü asdı

Məktubunda “Son Zəng olmayacaq” dedi və özünü asdı "Son zəng"-in daha bir dəhşətli hadisəsi...

Magistraturaya plan yerləri açıqlandı

Magistraturaya plan yerləri açıqlandı

İyulun 7-də AMEA-nın magistraturasında ilk buraxılış olacaq

İyulun 7-də AMEA-nın magistraturasında ilk buraxılış olacaq

Özəl ali məktəblərə tələbə qəbulu planı azaldıldı

Özəl ali məktəblərə tələbə qəbulu planı azaldıldı

Xeyir və zərəri ilə mobil telefonlar

Xeyir və zərəri ilə mobil telefonlar

Ali məktəblər üzrə ən az və ən çox plan yeri hansı universitetlərə ayrılıb?

Ali məktəblər üzrə ən az və ən çox plan yeri hansı universitetlərə ayrılıb?

“Nə ali məktəblərdəki plan yerlərini, nə də tələb olunan təhsil haqqını DİM müəyyən edir

“Nə ali məktəblərdəki plan yerlərini, nə də tələb olunan təhsil haqqını DİM müəyyən edir"

"İm­ta­han­sız ali təh­sil mü­əs­si­sə­lə­ri­nə qə­bul müs­bət nə­ti­cə ve­rə bil­məz"-ekspertlərin rəyi

Növbəti qəbul zamanı rekordun yenilənəcəyi gözlənilir

Növbəti qəbul zamanı rekordun yenilənəcəyi gözlənilir

Magistraturaya qəbul planı artırıldı

Magistraturaya qəbul planı artırıldı

Fransa-Azərbaycan Universitetinə tələbə qəbulu qaydaları açıqlanıb

Fransa-Azərbaycan Universitetinə tələbə qəbulu qaydaları açıqlanıb

Özəl ali məktəblər qiymətləri 50 faiz endirdi

Özəl ali məktəblər qiymətləri 50 faiz endirdi

Qərb Universiteti illik təhsil haqlarını aşağı saldı

Qərb Universiteti illik təhsil haqlarını aşağı saldı

Son 25 ildə ali məktəblərə qəbul planı 2,47, abituriyent ərizələrinin sayı 2,22 dəfə artıb

Son 25 ildə ali məktəblərə qəbul planı 2,47, abituriyent ərizələrinin sayı 2,22 dəfə artıb

Tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmənin tətbiqi necə həyata keçiriləcək?

Tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmənin tətbiqi necə həyata keçiriləcək?

Təhsil Nazirliyi tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmənin tətbiqi qaydalarını açıqlayıb

Təhsil Nazirliyi tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmənin tətbiqi qaydalarını açıqlayıb

"Magistr qəbulu ilə bağlı istənilən dəyişikliyi gözləmək olar"

Orta məktəb şagirdlərinə esse tələbi

Orta məktəb şagirdlərinə esse tələbi

İmtahanların iki dəfə keçirilməsi başlıca səbəbi,

İmtahanların iki dəfə keçirilməsi başlıca səbəbi, "Həm ziyarət, həm ticarət"-Nadir İsrafilov

Na­dir İs­ra­fi­lov:

Na­dir İs­ra­fi­lov: "Dərslik yaz­maq sa­hə­sin­də­ki təc­rü­bə­siz­lik nə­ti­cə­sin­də bu prob­lem ya­ra­nıb"

“Bu qərar DİM-in qazancına xidmət edir” - ŞƏRHLƏR

“Bu qərar DİM-in qazancına xidmət edir” - ŞƏRHLƏR

“Təhsildəki yeni qaydalar keyfiyyətə yox, kəmiyyətə hesablanıb”

“Təhsildəki yeni qaydalar keyfiyyətə yox, kəmiyyətə hesablanıb”

Sinif rəhbərinin şagirdləri və sinif kollektivini öyrənmə metodları

Sinif rəhbərinin şagirdləri və sinif kollektivini öyrənmə metodları